LL.M. KURZY NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO SE ŠPIČKOVÝMI LEKTORY

Zvyšte svou kvalifikaci v oblasti soutěžního práva či práva duševního vlastnictví

Špičkoví lektoři
Zázemí veřejné vysoké školy
Tradice právnického vzdělávání

LL.M. Soutěžní právo

LL.M. Právo duševního vlastnictví

O studiu

Výhody studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Vysoká úroveň získaných znalostí a dovedností využitelných v praxi.
Obsah výuky vychází z nejnovějších poznatků v dané oblasti.
Kurz je přizpůsoben pro časově zaneprázdněné účastníky.
Špičkoví lektoři, uznávaní odborníci v oboru.
Garance kvality výuky daná výsledky a zázemím veřejné vysoké školy.

Lektoři

LL.M. Soutěžní právo

JUDr. Hynek Brom

Působí na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kam nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy Úřadu a o měsíc později byl jmenován 1. místopředsedou. Od 1. března 2016 stojí v čele Sekce hospodářské soutěže.
Od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy na PF Západočeské univerzity v Plzni.

Mgr. Michael Mikulík, LL.M.

Od roku 2010 působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na pozici ředitele Sekce druhostupňového rozhodování a je rovněž členem rozkladových komisí Úřadu. Specializuje se na právo hospodářské soutěže, správní právo a právo veřejných zakázek.

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb

Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže pracuje od roku 2007, v současné době jako vedoucí Oddělení kartelů II. Rovněž působí jako externí spolupracovník na katedře Ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má i ze zahraničí, především ze stáže u Evropské komise a svého pravidelného působení v rámci sítí soutěžních orgánu ECN a ICN.

JUDr. Michal Petr, Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Katedře mezinárodního a evropského práva PF UPOL a na Ekonomicko-správní fakultě MU v Brně. Vyučuje evropské právo se zaměřením na právo hospodářské soutěže, státní podporu, veřejné zakázky a regulaci síťových odvětví.

LL.M. Právo duševního vlastnictví

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde roku 1983 získal titul doktora práv. Od roku 1990 je advokátem se zaměřením zejména na právo duševního vlastnictví, právo proti nekalé soutěži a právo osobnostní. Od roku 2004 je vedoucím katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Mgr. Pavel Kubina

V letech 1998 až 2001 působil v advokacii, od roku 2001 je zaměstnán jako vedoucí právního oddělení FTV Prima, spol. s r.o. Je členem Legislativně právní a Samoregulační komise Asociace televizních organizací (mj. autor Kodexu pravidel ATO pro umístění produktu v televizním vysílání, spoluautor Etického kodexu zpravodajství a publicistiky ATO).

JUDr. Zuzana Šimonovská, LL.M.

Specializuje se na oblasti práva duševního vlastnictví, nekalé soutěže a práva módního průmyslu. V rámci své advokátní praxe poskytuje komplexní služby k zajištění ochrany duševního vlastnictví svých klientů v oblasti autorského práva, ochranných známek, doménových jmen a průmyslových vzorů, a to také ve vztahu k marketingovým aktivitám klientů.

doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.

Zabývá se především veřejnoprávními aspekty regulace médií. Mediálnímu právu se věnuje jak v pedagogické a vědecko-publikační rovině, tak v rovině praktické. Od roku 2014 působí na právním oddělení České televize a je členkou Kárného senátu Nejvyššího správního soudu.

O fakultě

Jsme právnickou fakultou s výbornými výsledky

Právnická fakulta Univerzity Palackého je součástí jedné z nejlepších vysokých škol v České republice a ve své činnosti navazuje na staletou tradici vysokého právnického učení v Olomouci. Její moderní historie se začala psát v roce 1991, kdy vznikla jako první porevoluční právnická fakulta v tehdejším Československu.
Ze všech právnických fakult v ČR nabízí nejpropracovanější systém dovednostního a praktického vzdělávání. Její právní kliniky patří ke špičce v evropském měřítku.

Více o fakultě se dozvíte na webových stránkách www.pf.upol.cz

LL.M. kurzy pro časově zaneprázdněné účastníky

Díky realizaci programů a kurzů celoživotního vzdělávání a další vzdělávácí činnosti má Právnická fakulta Univerzity Palackého bohaté zkušenosti s výukou pro odborníky z praxe i laiky.

Jsme si vědomi toho, že váš čas je drahý, a proto jsou kurzy LL.M. přizpůsobeny pro časově zaneprázdněné účastníky.
Kurzy trvají 3 semestry (2 semestry výuka + 1 semestr závěrečná práce) a jsou organizovány formou blokové výuky třikrát za semestr (pátek až neděle).

Časté otázky

Co byste měli vědět před zahájením kurzu LL.M.

Díky tradici právnického vzdělávání a špičkovým lektorům z univerzity i praxe vám garantujeme vysokou úroveň získaných znalostí a dovedností využitelných v praxi. Obsah výuky vychází z nejnovějších poznatků v dané oblasti. Kurz je výborně přizpůsoben pro časově zaneprázdněné účastníky a kombinuje samostudium, přímou výuku i individuální konzultace.

Pro kurz LL.M. Soutěžní právo je to ukončené vysokoškolské vzdělání právního zaměření.
Pro kurz LL.M. Právo duševního vlastnictví je to ukončené vysokoškolské vzdělání.

Na kurzy je možné se přihlásit elektronicky prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání UP. Spolu s přihláškou je třeba do Portálu vložit ověřenou kopii diplomu, případně další dokumenty dle pokynů na Portálu CŽV.

 

 

 

 

Nejbližší termín otevření kurzu LL.M. Právo duševního vlastnictví v obou specializacích i kurzu LL.M. Soutěžní právo je březen 2018.

Ano, účastníkem kurzu LL.M. se může stát každý, kdo splní kvalifikační požadavky pro přijetí do kurzu a má dostatečnou znalost českého jazyka.

O studiu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Podmínky účasti v kurzu LL.M. se řídí smlouvou mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a účastníkem kurzu a příslušnými univerzitními předpisy (zejména Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci; další relevantní předpisy naleznete zde).

Prezenční výuka (přednášky a individuální konzultace) je organizována formou bloků třikrát za semestr (pátek až neděle).

Kurzy LL.M. jsou na PF UP pečlivě připravovány a o jejich zavedení rozhoduje rektor univerzity. Dokladem kvality každého kurzu LL.M. je také ta skutečnost, že se k jeho zavedení musí vyjádřit rovněž Vědecká rada PF UP, v níž jsou zastoupeni nejvýznamnější odborníci české právnické obce. Na garanci kvality LL.M. kurzů PF UP zároveň úzce spolupracuje s ostatními právnickými fakultami v ČR.

Kurz LL.M. Soutěžní právo: Úspěšné zakončení kurzu a udělení mezinárodně uznávaného titulu bude podmíněno  úspěšným absolvováním všech předmětů a napsáním a obhajobou závěrečné práce v rozsahu okolo 30 normostran (okolo 7 500 slov) obsahující případovou nebo modelovou právní studii dle výběru účastníka, včetně účastníkovy volby tématu.

Kurz LL.M. Právo duševního vlastnictví: Zakončení kurzu je podmíněno úspěšným absolvováním všech předmětů základní a zvolené nástavbové části (specializace) kurzu a obhajobou závěrečné práce v rozsahu okolo 30 normostran (okolo 7 500 slov) obsahující případovou nebo modelovou právní studii dle výběru účastníka, včetně účastníkovy volby tématu.

Kurzy budou probíhat 3 semestry (2 semestry výuky + 1 semestr závěrečná práce). Kurz bude organizován formou blokové výuky třikrát za semestr (pátek až neděle).

Studenti obdrží doporučenou a povinnou literaturu a judikaturu pro jednotlivé moduly. Na základě samostudia materiálů bude následovat blok přímé výuky, spojený částečně s přednáškou, částečně s diskusí probíraných témat, jakož i prezentacemi case-studies. Studenti budou mít možnost individuální konzultace s vyučujícími (konzultace na účastníkem vybrané téma nebo kauzu, příp. metodologická podpora účastníka), a to zpravidla před zahájením nebo po ukončení výukového bloku.

Znalosti získané v rámci jednotlivých výukových bloků kurzu budou průběžně ověřovány formou písemného testu, závěrečné práce nebo ústní zkoušky.

Akademický rok trvá od 1. 9. do 31. 8. příslušného akademického roku s tím, že výuka v zimním semestru probíhá zpravidla od poloviny září do poloviny prosince a výuka v letním semestru od poloviny února do poloviny května.

Účastníkovi kurzu, jenž úspěšně splní všechny požadavky, bude udělen mezinárodně uznávaný titul „Master of Laws“, ve zkratce „LL.M.“, uváděný za jménem.
Pokud je v České republice titul LL.M. udělován českou univerzitou, potom nemá povahu akademického titulu, ale titulu profesního. Udělování profesních titulů není upraveno zákonem, nejedná se o řádné vysokoškolské vzdělání, ale o jistý druh profesní nástavby – kurzu.

Obory a školné

  • Cena kurzu LL.M. Soutěžní právo je 150 000 Kč včetně DPH.
  • Cena kurzu LL.M. Právo duševního vlastnictví je 120 000 Kč včetně DPH.
 • LL.M. Soutěžní právo: kurz je zaměřen na právo hospodářské soutěže. Získáte dokonalý přehled o všech aspektech zákonů a předpisů týkajících se zakázaných dohod, zneužívání dominance, kontroly koncentrací apod.
 •  LL.M. Právo duševního vlastnictví: kurz je zaměřen na zvýšení odbornosti v podobě znalostí a dovedností pro výkon praxe v oblasti práva duševního vlastnictví na české, evropsko-unijní i mezinárodní úrovni. Můžete si vybrat ze dvou specializací:
  • Právo duševního vlastnictví a právo designové a módní
  • Právo duševního vlastnictví a mediální právo
 • Nabízíme rovněž kurzy LL.M. zaměřené na oblast mezinárodního a evropského práva (LL.M. International and European Law; LL.M. International Business Law). Kurzy jsou nabízeny v anglickém jazyce. Více informací naleznete zde.

Ano, Právnická fakulta UP nabízí dva kurzy LL.M. vyučované v anglickém jazyce, konkrétně se jedná kurzy zaměřené na oblast mezinárodního a evropského práva:

 • LL.M. International and European Law
 • LL.M. International Business Law (ve spolupráci s Danube University of Krems)

Více informací k anglickým LL.M. kurzům naleznete zde.

LL.M. Právo duševního vlastnictví

1.semestr (předměty základní části společné pro obě specializace)
Obecná část práva duševního vlastnictví (prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.)
Výkon práv duševního vlastnictví (licenční právo), obchodní a neobchodní modely, zakázková tvorba (JUDr. Petr Prchal, Ph.D. / JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., LL.M.)
Kolektivní správa práv podle autorského zákona: základy a praxe (JUDr. Petr Prchal, Ph.D.)
Vymahatelnost práv duševního vlastnictví, nároky a žaloby, předběžná opatření, zajišťování důkazů a jeho techniky, právo proti padělkům, ochrana práv v kyberprostoru (prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. / Mgr. Simona Hejdová / Mgr. Michal Černý, Ph.D.)

2. semestr – Specializace I.: Právo designové a módní
Právo autorské (prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. / JUDr. Petr Prchal, Ph.D.)
Právo průmyslových vzorů (Mgr. Simona Hejdová)
Právo známkové (Mgr. Michal Černý, Ph.D.)
Právo módního průmyslu (JUDr. Zuzana Šimonovská, LL.M.)
Práce patentového zástupce a rešerše (Ing. Dušan Kendereški / Ing. Bc. Ivan Lukšíček)

2.semestr – Specializace II.: Mediální právo
Svoboda projevu (doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.)
Úvod do regulace médií (doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.)
Obsahová regulace médií (JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D. / doc. JUDr. Olga Pouperová, Ph.D.)
Ochrana osobnostních práv (JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D.)
Smlouvy v mediálním právu (Mgr. Tomáš Gawron / Mgr. Štěpánka Sehnalová)
Reklama v médiích (Mgr. Pavel Kubina / Mgr. Michal Černý, Ph.D.)

3. semestr (společné pro obě specializace)
Příprava a obhajoba závěrečné práce

 

LL.M. Soutěžní právo

1.semestr
Základy soutěžního práva (Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb / JUDr. Michal Petr, Ph.D.)
Zakázané dohody (Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb / JUDr. Michal Petr, Ph.D., Mgr. Igor Pospíšil)
Zneužívání dominantního postavení (Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb / JUDr. Michal Petr, Ph.D.)
Řízení ve věcech porušení soutěžního práva (JUDr. Michal Petr, Ph.D. / Mgr. Igor Pospíšil / Mgr. Daniel Stankov)
Důsledky porušení soutěžního práva (JUDr. Hynek Brom / JUDr. Michal Petr, Ph.D.)
Kontrola koncentrací (Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb / JUDr. Michal Petr, Ph.D.)

2.semestr
Přezkum rozhodnutí ÚOHS a Komise (Mgr. Michael Mikulík, LL.M. / JUDr. Michal Petr, Ph.D.)
Compliance v soutěžním právu (Mgr. Ondřej Dostal / JUDr. Michal Petr, Ph.D.)
Soukromoprávní důsledky porušení soutěžního práva (Mgr. Michael Mikulík, LL.M. / JUDr. Michal Petr, Ph.D.)
Významná tržní síla a její zneužívání (JUDr. Hynek Brom / JUDr. Michal Petr, Ph.D.)
Narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy (Mgr. Michael Mikulík, LL.M. / JUDr. Michal Petr, Ph.D.)
Veřejná podpora (JUDr. Hynek Brom / Mgr. Ondřej Dostal / JUDr. Michal Petr, Ph.D.)

3.semestr
Příprava a obhajoba závěrečné práce

 

Přihláška

Na kurzy je možné se přihlásit elektronicky prostřednictvím Portálu celoživotního vzdělávání UP. Spolu s přihláškou je třeba do Portálu vložit ověřenou kopii diplomu, případně další dokumenty dle pokynů na Portálu CŽV.

Nejbližší otevření kurzů LL.M. Soutěžní právo a LL.M. Právo duševního vlastnictví je plánováno na březen 2018.

Přihlášky na všechny kurzy budou otevřeny od 1. 12. 2017 do 15. 2. 2018 a je možné se přihlašovat zde:

LL.M. Právo duševního vlastnictví – Specializace I.: Právo designové a módní

LL.M. Právo duševního vlastnictví – Specializace II.: Mediální právo

LL.M. Soutěžní právo

 

Kontakty

Administrativní pracovník kurzů

Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.
email: lucie.kovarikova@upol.cz
tel.: 585 637 675

Koordinátor kurzů LL.M. 

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI
email: martin.faix@upol.cz
tel.: 585 637 684

Univerzita Palackého v Olomouci

Právnická fakulta
17. listopadu 8
771 11 Olomouc